лъэужьырыпшынэ


лъэужьырыпшынэ

пасэм щыIа хабзэт лIэужьыгъуитIу:
1. дыгъуакIуэм и лъэужьыр къызэкIуалIэ унагъуэм ядыгъуа мылъкур ирагъэпшынт
2. унагъуэр къахуэмыгъуэтамэ, лъэужьыр зэкIуалIэ къуажэр ягъэпшынэт
раньше у адыгов бытовал закон – если след вора приводил к семье, то отвечала семья, если след приводил только к селу, а семью не нашли, отвечало село. Это называлось «наказание за след»

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.